stop, start, or restart mysql

RESTART MYSQL ON REDHAT, FEDORA, CENT OS

/etc/init.d/mysqld start /etc/init.d/mysqld stop /etc/init.d/mysqld restart 

 alternatively

 

service mysqld start service mysqld stop service mysqld restart

 

RESTART MYSQL ON DEBIAN/UBUNTU

 

/etc/init.d/mysql start /etc/init.d/mysql stop /etc/init.d/mysql restart 
Cookbook Category: